Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Synopsis

Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yemfundzi yekucala yesifundvo sesiSwati emabangeni laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yathishela lekungiyo lechaza kutsi tifundvo tesiSwati kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
160 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727136


I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

Love “Lovereading4kids” as my son gets to hear about & read new books before his mates which keeps him interested in reading=a very happy Mum

Liz Evans

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10

We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High
Lovereading

Lovereading 4 schools