Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book

Written by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
Illustrated by

Synopsis

Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yemfundzi yekucala yesifundvo sesiSwati emabangeni laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yathishela lekungiyo lechaza kutsi tifundvo tesiSwati kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
160 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727136


This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

I love Lovereading4kids because I get an opportunity to put my opinion forward and to try new books

Elosie Clarkson – age 11

It’s really exciting to read and review new books, thrilling to see my reviews online and I love finding the final published copies on sale.

Sam Harper – age 10

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7
Lovereading

Lovereading 4 schools
****