Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book

Written by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
Illustrated by

RRP £14.99

Synopsis

Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yemfundzi yekucala yesifundvo sesiSwati emabangeni laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yathishela lekungiyo lechaza kutsi tifundvo tesiSwati kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
160 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727136


We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11
Lovereading

Lovereading 4 schools
****