Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book

Written by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
Illustrated by

Synopsis

Sisikisa NgesiSwati 1 Incwadzi Yemfundzi Libanga Lesiphohlongo Student's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yemfundzi yekucala yesifundvo sesiSwati emabangeni laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yathishela lekungiyo lechaza kutsi tifundvo tesiSwati kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
160 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727136


Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

It’s so easy to find the right book for your child. Such an easy-to-use, yet in-depth website. 100% reliable.

Pippa, Jack, Liam & Matthew Wils

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

It’s a community united by a passion for books and promoting the best there is in children’s literature.

Sam Bateman and family
Lovereading

Lovereading 4 schools
****