Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book

Written by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
Illustrated by

RRP £17.99

Synopsis

Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yekucala elunhleni lwetincwadzi temabanga laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yemfundzi lekungiyo lesita umfundzi ekufundzeni. Lencwadzi yathishela ichaza kutsi tifundvo kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
56 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727143


It’s really exciting to read and review new books, thrilling to see my reviews online and I love finding the final published copies on sale.

Sam Harper – age 10

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East

We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

A great way to introduce kids to great books, authors & genres. Parents can find age-appropriate books to share with their children.

Judi Davies – Aberdare Girls Sch

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11
Lovereading

Lovereading 4 schools