Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book

Written by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
Illustrated by

RRP £17.99

Synopsis

Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yekucala elunhleni lwetincwadzi temabanga laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yemfundzi lekungiyo lesita umfundzi ekufundzeni. Lencwadzi yathishela ichaza kutsi tifundvo kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
56 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727143


At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

I love Lovereading as it provides an honest opinion and showcases a range of fiction. Suited to both parents & kids alike, it’s a must-use.

Georgie Rowe – age 16

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman
Lovereading

Lovereading 4 schools
****