Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Synopsis

Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yekucala elunhleni lwetincwadzi temabanga laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yemfundzi lekungiyo lesita umfundzi ekufundzeni. Lencwadzi yathishela ichaza kutsi tifundvo kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
56 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727143


Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7

It’s a community united by a passion for books and promoting the best there is in children’s literature.

Sam Bateman and family

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East
Lovereading

Lovereading 4 schools