Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
  

Synopsis

Sisikisa Ngesiswati 1 Incwadzi Yathishela Libanga Lesiphohlongo Teacher's Book by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Lena yincwadzi yekucala elunhleni lwetincwadzi temabanga laphakeme (Junior Secondary). Ihambisana nencwadzi yemfundzi lekungiyo lesita umfundzi ekufundzeni. Lencwadzi yathishela ichaza kutsi tifundvo kulelibanga tingachutjwa kanjani. *Inetingcikitsi letihambelana netindzaba letisematseni letinjengaleti: Temvelo, Tekongiwa Kwenvelo, Emalungelo, Kuhlukubeteka. *Icuketse temasiko nemihambo yesiSwatu lokuhlose kuhlomisa insha yalamuhla ngenjongo yekulondvolota lokukwemdzabu kwemaSwati. *Ibhalwe yahlelwa kutsi ihambisane neluhlelo lolusha lwe-SIGCSE

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
56 pages

Author

Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze
More books by Cynthia Hlophe, Thoko Mgabhi, Dorothy Tsabedze

Publisher

Publication date

21st February 2008

ISBN

9780521727143


It has introduced my children to books we hadn’t come across before. Real children’s reviews gives a great insight into what others think to

Lorraine Woods

I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

Love “Lovereading4kids” as my son gets to hear about & read new books before his mates which keeps him interested in reading=a very happy Mum

Liz Evans

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen
Lovereading

Lovereading 4 schools