Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Libanga Lesi-4 Incwadzi Yemfundzi (Lb) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Libanga Lesi-4 Incwadzi Yemfundzi (Lb) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107614543


I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11

This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen
Lovereading

Lovereading 4 schools