Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Libanga Lesi-4 Incwadzi Yemfundzi (Lb) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Libanga Lesi-4 Incwadzi Yemfundzi (Lb) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107614543


I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

I love Lovereading4kids because I get an opportunity to put my opinion forward and to try new books

Elosie Clarkson – age 11

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11
Lovereading

Lovereading 4 schools