Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 4 Incwadzi Yathishela (TG) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 4 Incwadzi Yathishela (TG) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela * Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. * Inetikhatsi tekufundzisa. * Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. * Icukutse timphendvulo teluhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107618381


This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

I love Lovereading4kids because I get an opportunity to put my opinion forward and to try new books

Elosie Clarkson – age 11

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7
Lovereading

Lovereading 4 schools