Study & Master Siswati Teacher's Guide Incwadzi Yathishela by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Study & Master Siswati Teacher's Guide Incwadzi Yathishela

Written by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
Illustrated by
Part of the CAPS Siswati Series

Synopsis

Study & Master Siswati Teacher's Guide Incwadzi Yathishela by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela * Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. * Inetikhatsi tekufundzisa. * Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. * Icukutse timphendvulo teluhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107618381


I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

It’s a community united by a passion for books and promoting the best there is in children’s literature.

Sam Bateman and family

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7

I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham
Lovereading

Lovereading 4 schools
****