Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Incwadzi Yemfundzi Libanga Le-11 by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo
  

Synopsis

Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Incwadzi Yemfundzi Libanga Le-11 by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Lencwadzi yemfundzi lenhle nakangaka itawetfulela bafundzi naletinye tetsamelilwati nganaku lokulandzelako nako lokwetfulwe ngemphumelelo lenkhulu ekufundzisweni kweSiswati Lulwimi Lwasekhaya. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu inikhutsata. * Kubhla: Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
230 pages

Author

Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo
More books by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107619593


We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

It has introduced my children to books we hadn’t come across before. Real children’s reviews gives a great insight into what others think to

Lorraine Woods

It’s so easy to find the right book for your child. Such an easy-to-use, yet in-depth website. 100% reliable.

Pippa, Jack, Liam & Matthew Wils

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk
Lovereading

Lovereading 4 schools