Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Incwadzi Yemfundzi Libanga Le-11 by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo
  

Synopsis

Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati: Incwadzi Yemfundzi Libanga Le-11 by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Lencwadzi yemfundzi lenhle nakangaka itawetfulela bafundzi naletinye tetsamelilwati nganaku lokulandzelako nako lokwetfulwe ngemphumelelo lenkhulu ekufundzisweni kweSiswati Lulwimi Lwasekhaya. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu inikhutsata. * Kubhla: Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
230 pages

Author

Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo
More books by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng, G.N. Khumalo

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107619593


At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman
Lovereading

Lovereading 4 schools