Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yemfundzi (LB) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yemfundzi (LB) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107620544


It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

It’s so easy to find the right book for your child. Such an easy-to-use, yet in-depth website. 100% reliable.

Pippa, Jack, Liam & Matthew Wils

Love “Lovereading4kids” as my son gets to hear about & read new books before his mates which keeps him interested in reading=a very happy Mum

Liz Evans

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

It has introduced my children to books we hadn’t come across before. Real children’s reviews gives a great insight into what others think to

Lorraine Woods
Lovereading

Lovereading 4 schools