Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga Lesi-5: Incwadzi Yemfundzi by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study & Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga Lesi-5: Incwadzi Yemfundzi by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107620544


We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7
Lovereading

Lovereading 4 schools