Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-5: Incwadzi yemfundzi by
  

Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-5: Incwadzi yemfundzi

Written by
Illustrated by
Part of the Study & master Series

RRP £11.20

Synopsis

Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-5: Incwadzi yemfundzi by

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author


More books by

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107620544


It’s a community united by a passion for books and promoting the best there is in children’s literature.

Sam Bateman and family

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

I love Lovereading as it provides an honest opinion and showcases a range of fiction. Suited to both parents & kids alike, it’s a must-use.

Georgie Rowe – age 16

I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham
Lovereading

Lovereading 4 schools