Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-6: Incwadzi yemfundzi by
  

Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-6: Incwadzi yemfundzi

Written by
Illustrated by
Part of the Study & master Series

RRP £11.42

Synopsis

Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-6: Incwadzi yemfundzi by

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu linikhutsata. * Kubhala Nekwetfula: Luju Lwelulwimi LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yetindzatjana

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
112 pages

Author


More books by

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107645073


We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

It is THE website to use for narrowing down your search for any book. Definitely knocks the socks off any other book review website.

Nickey and Tomasz Hawryszczuk

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

A great way to introduce kids to great books, authors & genres. Parents can find age-appropriate books to share with their children.

Judi Davies – Aberdare Girls Sch

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques
Lovereading

Lovereading 4 schools