Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 10 Caps Incwadzi Yemfundzi (Learner's Book) by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng
  

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 10 Caps Incwadzi Yemfundzi (Learner's Book)

Written by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng
Illustrated by

RRP £11.00

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 10 Caps Incwadzi Yemfundzi (Learner's Book) by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Lencwadzi yemfundzi lenhle nakangaka itawetfulela bafundzi naletinye tetsamelilwati nganaku lokulandzelako nako lokwetfulwe ngemphumelelo lenkhulu ekufundzisweni kweSiswati Lulwimi Lwasekhaya. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu inikhutsata. * Kubhla: Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng
More books by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

1st January 2011

ISBN

9781107645639


I love Lovereading4kids because I get an opportunity to put my opinion forward and to try new books

Elosie Clarkson – age 11

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7

We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

It’s so easy to find the right book for your child. Such an easy-to-use, yet in-depth website. 100% reliable.

Pippa, Jack, Liam & Matthew Wils

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11

It’s really exciting to read and review new books, thrilling to see my reviews online and I love finding the final published copies on sale.

Sam Harper – age 10

It’s a community united by a passion for books and promoting the best there is in children’s literature.

Sam Bateman and family

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14
Lovereading

Lovereading 4 schools