Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 10 Caps Incwadzi Yemfundzi (Learner's Book) by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 10 Caps Incwadzi Yemfundzi (Learner's Book) by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Lencwadzi yemfundzi lenhle nakangaka itawetfulela bafundzi naletinye tetsamelilwati nganaku lokulandzelako nako lokwetfulwe ngemphumelelo lenkhulu ekufundzisweni kweSiswati Lulwimi Lwasekhaya. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu inikhutsata. * Kubhla: Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng
More books by Simeon Simelane, Elsie Msesi Shiba, Phindile Monareng

Publisher

Cambridge University Press

Publication date

1st January 2011

ISBN

9781107645639


It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

Love “Lovereading4kids” as my son gets to hear about & read new books before his mates which keeps him interested in reading=a very happy Mum

Liz Evans

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

A great way to introduce kids to great books, authors & genres. Parents can find age-appropriate books to share with their children.

Judi Davies – Aberdare Girls Sch

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7
Lovereading

Lovereading 4 schools