Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yetindzatjana (Reader) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yetindzatjana (Reader) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yetindzatjana * Lencwadzi yehlukaniswe ngetigaba letisikhombisa (kunetinganekwane, tindzatjana, inovelana, imidlalo lemifi shane, tinkondlo, imitfombolwati netekucedza situnge). * Ibhalelwe kusita bafundzi ngekutsi babe nelwati ngetintfo letenteka etimphilweni tebantfu nasemmangweni labahlala kuyo, nemvelaphi yaletinye tintfo. * Inemibuto netimphendvulo kusita lofundzako. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yemfundzi

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
128 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107653481


I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

A great way to introduce kids to great books, authors & genres. Parents can find age-appropriate books to share with their children.

Judi Davies – Aberdare Girls Sch

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

It’s a community united by a passion for books and promoting the best there is in children’s literature.

Sam Bateman and family

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11
Lovereading

Lovereading 4 schools