Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 6 Incwadzi Yathishela (TG) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 6 Incwadzi Yathishela (TG) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela * Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. * Inetikhatsi tekufundzisa. * Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. * Icukutse timphendvulo teluhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
83 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107659902


I love Lovereading4kids because I get an opportunity to put my opinion forward and to try new books

Elosie Clarkson – age 11

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10

It’s really exciting to read and review new books, thrilling to see my reviews online and I love finding the final published copies on sale.

Sam Harper – age 10
Lovereading

Lovereading 4 schools