Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yathishela (TG) Caps Incwadzi Yathishela (Tg) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yathishela (TG) Caps Incwadzi Yathishela (Tg) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela * Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. * Inetikhatsi tekufundzisa. * Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. * Icukutse timphendvulo teluhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107679214


It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

We love Lovereading4kids because they put books in front of us we wouldn’t otherwise have read. They make us more adventurous readers!

Emily Jacques

It has introduced my children to books we hadn’t come across before. Real children’s reviews gives a great insight into what others think to

Lorraine Woods

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

It’s really exciting to read and review new books, thrilling to see my reviews online and I love finding the final published copies on sale.

Sam Harper – age 10

This company is amazing; not only is it is a great opportunity to get books and review them but everyone is so friendly and supportive!

Jemma Rubens, age 10
Lovereading

Lovereading 4 schools