Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yathishela (TG) Caps Incwadzi Yathishela (Tg) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yathishela (TG) Caps Incwadzi Yathishela (Tg) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela * Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. * Inetikhatsi tekufundzisa. * Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. * Icukutse timphendvulo teluhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107679214


You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

Love “Lovereading4kids” as my son gets to hear about & read new books before his mates which keeps him interested in reading=a very happy Mum

Liz Evans

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11
Lovereading

Lovereading 4 schools