Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yathishela (TG) Caps Incwadzi Yathishela (Tg) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 5 Incwadzi Yathishela (TG) Caps Incwadzi Yathishela (Tg) Caps by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yathishela * Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. * Inetikhatsi tekufundzisa. * Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. * Icukutse timphendvulo teluhlolo.

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
256 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107679214


I think Lovereading4kids is an amazing company because of the friendly staff and the fabulous chance to read great books before publication.

Adam Graham

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

LoveReading4Kids is a modern and creative way of emphasising the value and importance of books in this digital age #booksforlife

Amrit Bunet – Teen

It’s so easy to find the right book for your child. Such an easy-to-use, yet in-depth website. 100% reliable.

Pippa, Jack, Liam & Matthew Wils

I love all the books they recommend & put up for me to review. I also love the fact that they give new authors the chance to share their boo

Daisy Pennock – age 15

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

We love Lovereading as my 5 year old loves to read new books before anyone else has a chance, she says it makes reading exciting!

Tracey Chorley

I love Lovereading4kids because I get an opportunity to put my opinion forward and to try new books

Elosie Clarkson – age 11
Lovereading

Lovereading 4 schools