Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 4 Incwadzi Yetindzatjana (Reader) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 4 Incwadzi Yetindzatjana (Reader) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yetindzatjana * Lencwadzi yehlukaniswe ngetigaba letisikhombisa (kunetinganekwane, tindzatjana, inovelana, imidlalo lemifi shane, tinkondlo, imitfombolwati netekucedza situnge). * Ibhalelwe kusita bafundzi ngekutsi babe nelwati ngetintfo letenteka etimphilweni tebantfu nasemmangweni labahlala kuyo, nemvelaphi yaletinye tintfo. * Inemibuto netimphendvulo kusita lofundzako. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yemfundzi

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
128 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107684690


Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

You give me age appropriate ideas of books I can read and buy for the children and find out what other children their age think of them too.

Katie Lonsdale

I have told all my friends, family & teachers to see for themselves just how great the site is. Without fail, they are hugely impressed.

Alexander Boxall – age 11

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11

I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

I am so pleased to have signed my kids up as they are reading a much wider range of books and even choosing books out of their comfort zone.

Angela East
Lovereading

Lovereading 4 schools