Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-4: Incwadzi yetindzatjana by
  

Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-4: Incwadzi yetindzatjana

Written by
Illustrated by
Part of the Study & master Series

RRP £7.31

Synopsis

Study & master luju lwelulwimi lweSiswati: Libanga lesi-4: Incwadzi yetindzatjana by

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yetindzatjana * Lencwadzi yehlukaniswe ngetigaba letisikhombisa (kunetinganekwane, tindzatjana, inovelana, imidlalo lemifi shane, tinkondlo, imitfombolwati netekucedza situnge). * Ibhalelwe kusita bafundzi ngekutsi babe nelwati ngetintfo letenteka etimphilweni tebantfu nasemmangweni labahlala kuyo, nemvelaphi yaletinye tintfo. * Inemibuto netimphendvulo kusita lofundzako. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yemfundzi

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
128 pages

Author


More books by

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107684690


It has introduced my children to books we hadn’t come across before. Real children’s reviews gives a great insight into what others think to

Lorraine Woods

I love Lovereading4kids because I get an opportunity to put my opinion forward and to try new books

Elosie Clarkson – age 11

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

Lovereading4kids is great, we get books really early never late. We love to read and review, and think you would like it too. The excitement

Jasmine Harris-Hart, age 12

I love ‘LoveReading 4 kids’ because they let you read and learn things you’d never dreamed of learning before.

Emily Horncastle – age 11

I love finding new books to read. My mummy and me look at the new ones coming out. I have written reviews of some of them!

Jessica Cobbin – age 7

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15

At @HHSHaringey we love @lovereading4kids because our pupils can practice reviewing & get free upcoming books before anyone else!

Helen Swinyard – Heartlands High
Lovereading

Lovereading 4 schools