Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 6 Incwadzi Yetindzatjana (Reader) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
  

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 6 Incwadzi Yetindzatjana (Reader) CAPS

Written by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
Illustrated by

RRP £8.80

Synopsis

Study and Master Luju Lwelulwimi Lwesiswati Libanga 6 Incwadzi Yetindzatjana (Reader) CAPS by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yetindzatjana * Lencwadzi yehlukaniswe ngetigaba letisikhombisa (kunetinganekwane, tindzatjana, inovelana, imidlalo lemifi shane, tinkondlo, imitfombolwati netekucedza situnge). * Ibhalelwe kusita bafundzi ngekutsi babe nelwati ngetintfo letenteka etimphilweni tebantfu nasemmangweni labahlala kuyo, nemvelaphi yaletinye tintfo. * Inemibuto netimphendvulo kusita lofundzako. Incwadzi Yathishela; Incwadzi Yemfundzi

About the Author

Other Formats

Book Info

Format

Paperback
132 pages

Author

Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane
More books by Balebugiye Mashigo, Khabonina Simelane

Publisher

Cambridge University Press (South Africa)

Publication date

1st January 2012

ISBN

9781107695511


It’s so easy to find the right book for your child. Such an easy-to-use, yet in-depth website. 100% reliable.

Pippa, Jack, Liam & Matthew Wils

It is fantastic, you get to read lots of books and you always find something new and amazing in them.

Erica Motoc, age 7

I love Lovereading because I often never know what to read and this helps you find a good book. I have recommended this to many people.

Shannon-Louise Masters – age 15

Writing reviews help the children with their literacy skills and we always read the books together which gives us good quality family time!

Cat Bisland (on behalf of the Bi

I love lovereading4kids because I’ve read amazing books I would never have picked up, and its opened doors to new genre’s I now love.

Harriet Cunningham

We love Lovereading4kids because it promotes reading choices, new authors and a sense of community for children of all ages!

Rachel Bridgeman

It gives me a chance to read types of books that I would not normally try, and it motivates me to read every night to finish it!

Alice Horncastle, age 14

Lovereading is just a convenient way to find new books and hear others opinions on them.

Sarah Murray – age 15
Lovereading

Lovereading 4 schools